Oferta
SZCZEGÓŁOWA OFERTA NA WYKONANIE OBSŁUGI INŻYNIERSKIEJ, REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO TYPU APARTAMENTOWEGO
oferta

Poniżej opisujemy szczegółowy zakres prac jakimi zajmujemy się podczas pełnienia funkcji inwestora zastępczego, na etapie przygotowania inwestycji, projektowania oraz realizacji.

W trakcie każdego z etapów występuje dużo prac należących do obowiązków inwestora które jako inwestor zastępczy przejmujemy do wykonania.

ETAP PROJEKTOWANIA
 • Zlecenie i w imieniu na koszt Zleceniodawcy inwentaryzacji zieleni ze specyfikacją opłat odszkodowawczych za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu (rozbiórek i przekładek)
 • Po uzyskaniu Decyzji o Pozwoleniu na Budowę wystąpienie do odpowiedniego urzędu i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew
 • Zlecenie w imieniu i na koszt Zleceniodawcy wstępnych badań geologicznych gruntu w celu oceny jego nośności oraz stwierdzenie obecności lub braku zanieczyszczeń powodujących ewentualną potrzebę wymiany gruntu
 • Zlecenie w imieniu i na koszt Zleceniodawcy prac projektowych poprzez zawarcie umowy o ich wykonanie z wybranym wspólnie ze Zleceniodawcą biurem projektowym. Ustalenie harmonogramu spływu dokumentacji
 • Nadzór nad pracami projektowymi, kontrolowanie terminowości spływu dokumentacji, dokonywanie weryfikacji, zgłaszanie projektantowi uwag i sugestii mających wpływ na ułatwienia oraz obniżenie kosztów przyszłej realizacji projektu
 • Dbanie o odpowiednio zaprojektowany standard mieszkań, wykończenie klatek schodowych, elewacji, ogrodzenia w zależności od lokalizacji terenu oraz życzeń Zleceniodawcy
 • Dokonanie odbioru Projektu Technicznego z biura projektowego, sprawdzenie jego kompletności i weryfikacji poprawności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych
 • W przypadku nie podjęcia się przez głównego projektanta przygotowania projektów branżowych wyszukanie projektantów i zlecenie im w imieniu Zleceniodawcy wykonania tych prac
 • Koordynacja pomiędzy branżami
 • Nadzór nad złożeniem dokumentacji do pozwolenia na budowę -Doprowadzenie do uprawomocnienia pozwolenia na budowę
 • Wykonanie na koszt Inwestora kosztorysów inwestorskich uwzględniających rozbiórki, przekładki instalacji, poprawy warunków gruntowych i związany z tym nakład prac ziemnych, koszt uzbrojenia terenu ,koszt wykonania kubatury budynku w odniesieniu do zmieniającego się kosztu usług świadczonych przez firmy budowlane i ustalonego standardu wykończenia
  • ETAP WYKONAWCZY

   W trakcie realizacji prowadzony jest bezpośredni monitoring realizowanych robót na cotygodniowych koordynacjach. Z narad spisywany jest protokół i przekazywany inwestorowi w formie notatki z koordynacji. W czasie koordynacji kontrolowany jest postęp robót w odniesieniu do podpisanego harmonogramu rzeczowo finansowego.

   Prowadząc inwestycje zwracamy wielką uwagę na wybór odpowiedniego wykonawcy poprzez, przygotowanie bardzo szczegółowego zapytania ofertowego, analizę złożonych ofert.

   • Przygotowanie umowy realizacyjnej i negocjacje umowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych i doprowadzenie do jej podpisania
   • Wyegzekwowanie od wykonawcy dokonania wszelkich prób i badań i dostarczenia ich wyników w postaci protokołów
   • Skompletowanie wszystkich wymaganych atestów i pozwoleń na wbudowane materiały
   • Udział w odbiorach robót budowlanych zgodnie ze zgłoszeniem wykonawcy
   • Akceptowanie protokołów odbioru robót i przyjmowanie faktur od wykonawcy
   • Bieżąca analiza kosztów realizacji inwestycji, opracowywanie raportów finansowych w okresach jednomiesięcznych
   • Rozliczenie finansowe całej inwestycji po zakończeniu realizacji i opracowanie elaboratu kolaudacyjnego
   • Wyegzekwowanie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej
   • Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. Wcześniejsze przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów do złożenia stosownego wniosku
   • Uzyskanie decyzji o samodzielności lokali
   • Wybór administratora budynku